منظور از محاوره های عُرفی، محاوره های مثبت است و به گفتی دیگر فضایل است؛ محاوره باید بر عامه تأثر بگذارد، البته تأثیر مثبت و گر نه دیگره محاوره ی عُرفی نیست و اگر ملاک محاوره ی منفی بود که نداریم، شیطان خود محاوره ای قابلِ تأمل بود؛ ما در اینجا با محاوره های عُرفی قوام یافته ی فضیلت وار کار داریم و رذایل را دور می اندازیم، در دیدی وسیع تر، خداوند بزرگ ترین و شکیل ترین و قوام یافته ترین محاوره  ها است که کلِ کائنات از او نور و قدرت می گیرند - منظور از کل کائنات، کل محاوره ها است - و اوست مُبدعِ نیروی حرکت سایرین.

منبع : برگ خالی |نویسندگی = کلاس شانزدهم
برچسب ها : محاوره ,قوام یافته